GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg  

Nieuwe regelgeving visitatie opleidingsinstellingen

Vanaf 1 januari 2020 geldt voor eerste erkenningen en hernieuwen erkenningen van (stage)opleiders en (stage)opleidingsinstellingen de nieuwe CGS/RGS regelgeving: Erkenningen zijn in principe niet beperkt qua tijdsduur zolang aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
Visitaties voor aanvragen voor eerste erkenning en hernieuwen erkenning die vanaf 1 januari 2020 gedaan worden, vinden plaats vanuit het opleidingsinstituut. 
Klik hier voor een informatiefilmpje van de CGS-KNMG over de nieuwe erkenningensystematiek. 

Visitatiegesprek
Het Leerwerkplan van de (stage)opleidingsinstelling en de bijbehorende profielen van (stage)opleider(s)/leden van opleidingsgroepen vormen de basis hiervoor voor een visitatiegesprek. Voor instellingen vindt dat plaats in de instelling en voor opleiders op het opleidingsinstituut.

Op 11 februari is er vanuit SOON overleg met de RGS over de wijze waarop het opleidingsinstituut administratief de (her)erkenning van (stage)opleiders en (stage)opleidersinstellingen richting RGS gaat doen. Tevens zal de vorm van de visitatie besproken worden: wie kan visitatie doen. SOON heeft daarbij een voorkeur uitgesproken voor in elk geval een kaderarts opleider als visitator.

Kwaliteit
Aan deze nieuwe wijze van erkennen en visiteren, hangt ook een nieuwe wijze van kwaliteitsborging/kwaliteitsverbetering voor de opleideropleidingsinstellingen.
Die bestaat uit een tweejaarlijkse eigen evaluatie waarover bericht moet worden aan het opleidingsinstituut en uit een vijfjaarlijks evaluatiebezoek vanuit het opleidingsinstituut.
Vanuit SOON wordt gewerkt aan een format dat in de praktijk gebruikt kan worden en dat zo mogelijk ingevoegd kan worden in het EIF en de vakgroepsevaluatie die voor de herregistratie als SO gebruikt worden. Dit wordt op 11 februari ook met de RGS besproken.

Samengevat:
Er zijn nieuwe regels vastgesteld, maar 2020 moet gezien worden als een overgangsjaar waarin de uitvoering vorm moet krijgen.
Daarbij zijn voor SOON twee uitgangspunten belangrijk:
1) Waarborgen van de kwaliteit en ondersteunen van verbeteren van het opleiden is doel van evaluatie nadat erkenning heeft plaatsgevonden
2) Voor verslaglegging van kwaliteitsevaluatie/-verbetering zoeken naar aansluiting bij al bestaande vormen: ‘eenvoud’ is een sleutelwoord.

Wij gebruiken cookies
Wij maken gebruik van functionele cookies op onze web site. Wij gebruiken géén cookies waarbij data gedeeld wordt met derden. U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.